quy trình hưởng lợi và tất cả các công thức tính toán