tế bào tuyển nổi chế biến khoáng sản để bán 50 tấn mỗi giờ