các công ty ở nam phi bán thiết bị khai thác đã qua sử dụng