quặng được vận chuyển như thế nào trong một mỏ vàng