khai thác ở miền bắc ghana và ảnh hưởng sức khỏe của nó