làm thế nào để tính toán công việc cửa trập cho 1 mét khối