các chủ đề hội thảo về hệ thống khai thác than bằng robot